Jazykové kroužky děti

ANGLIČTINA  skupiny: I A , I B

KDY: I A středa 16:30 – 17:15 , I B čtvrtek 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti MŠ, začátečníci

 • Nebojme se angličtiny!
 • Naše angličtina je vedena formou pro děti přirozenou – naslouchání angličtině v mluvené formě, spojení jazyka s činností, hry, která procvičují dětskou paměť, postřeh a připravují děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech.
 • Neustálé  opakování všeho, co se naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Základní okruhy témat: pozdrav, rozloučení, barvy, počítání, rodina, zvířata, oblečení, jídlo, počasí
 • První větičky, písničky v angličtině.

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  II 

KDY: pondělí 16:30 – 17:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti MŠ 4-5leté mírně pokročilé, které již mají za sebou alespoň rok výuky angličtiny, příp. předškoláci ve věku 5-6let i začátečníci

 • Stavíme na základech (viz náplň kroužku Angličtina I) a rozvíjíme slovní zásobu, přidáváme nové témata.
 • Opakování získaných znalostí, získávání jistoty v mluveném projevu.

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  III skupiny: III A, III B

KDY: III A čtvrtek 15:30 – 16:15, III B pátek 12:30 – 13:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti MŠ 5-6leté, pokročilí předškoláci

 • Rozvoj mluveného projevu, používání a porozumění složitějších vazeb v řeči. Otázky, jednoduchá samostatná konverzace.
 • Přidáváme nová témata, např. roční období.
 • Základním principem stále zůstává přirozená forma učení (viz náplň kroužku Angličtina I).

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  IV

KDY: úterý 15:30 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti z 1.tř. ZŠ – začátečníci i děti, které již s angličtinou mají určité zkušenosti

 • opakování základů
 • nově se seznamujeme s anglickou abecedou a anglickou fonetikou
 • přidáváme nová témata jako např. škola, příroda, cestování
 • první gramatické obraty – zájmena, základní otázky a věty, jednoduchá modální slovesa
 • primárně stále zůstáváme na úrovni mluveného (ne písemného) slova

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA V 

KDY: pondělí 15:30 – 16:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 2.tř. ZŠ 

 • prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo
 • přidáváme nová témata jako např. činnosti, koníčky (zájmy)
 • rozšiřujeme znalosti gramatiky – přítomný průběhový čas, modální slovesa, sloveso být, osobní zájmena, tvorba otázek

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VI, skupiny: VI A, VI B

KDY: VI A středa 15:30 – 16:15 , VI B pátek 15:30 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 3.tř.ZŠ

 • prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo
 • rozšiřujeme znalosti gramatiky – tvorba otázek a rozvitých vět, přítomný prostý čas
 • detailnější slovní zásoba k již probraným okruhům, základní příslovce četnosti, přidávání nových témat (nemoci, hodiny)

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VII  

(noví studenti, kteří doposud do našich kurzů nechodili)

KDY:  úterý 16:30 – 17:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4.tř. ZŠ (příp. z 5.tř.)

 • zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny
 • prohlubujeme znalosti gramatiky: osvojení a zdokonalení používání přítomného času, základní budoucí čas, minulý čas slovesa být, nová modální slovesa, stupňování přídavných jmen

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VIII 

KDY: pátek 14:30 – 15:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 5.tř. ZŠ POKROČILÍ (úroveň absolvent VII sk.)

 • zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny
 • z gramatických jevů nově minulý čas včetně pravidelných a nepravidelných sloves

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  TEEN

KDY: pondělí 17:30 – 18:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 2.stupeň ZŠ (6-8.tř ZŠ)

 • důraz na aktivní používání jazyka
 • konverzace v malé skupince, témata atraktivní věkové skupině účastníků
 • používání složitějších gramatických jevů

LEKTOR: Klára Van Luyk


PŘÍPRAVA NA JAZYKOVOU ZKOUŠKU PRE-A1 STARTERS

KDY: 2 x týdně 60min ve specifické hodině zaměřené na témata jazykové zkoušky, ČASOVĚ DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti ZŠ, cca od 2.tř.

 • malá skupinka do 4 dětí
 • vykonání zkoušky na British Council je dobrovolné – není nutné dítě na zkoušku přihlašovat, kroužek lze pojmout jako intenzivní výuku angličtiny pro jazykově nadané děti

LEKTOR: Klára Van Luyk


PŘÍPRAVA NA JAZYKOVOU ZKOUŠKU A1 MOVERS

KDY: 2 x týdně 60min ve specifické hodině zaměřené na témata jazykové zkoušky, ČASOVĚ DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti ZŠ, cca od 4.-5.tř.

 • malá skupinka do 4 dětí
 • vhodné i jako podpůrná příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia; úspěšné složení jazykové zkoušky může být pozitivně hodnoceno (body navíc) při přijímacích zkouškách
 • vykonání zkoušky na British Council je dobrovolné – není nutné dítě na zkoušku přihlašovat, kroužek lze pojmout jako intenzivní výuku angličtiny pro jazykově nadané děti

LEKTOR: Klára Van Luyk


NĚMČINA PRO DĚTI

Kurz probíhá nejčastěji formou individuální výuky, ve výjimečných případech při shodných jazykových zkušenostech ve dvojici.

Délka individuální lekce je 30min.

Naše lekce jsou určeny začátečníkům i mírně pokročilým a to ve věku ZŠ.

ČASOVĚ DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY

Termíny dle dohody s lektorem (vzhledem k VŠ studentovi vyučujícímu posunutý začátek výuky).

KDY: od října 2021


Výuka pro škol.rok 2021/2022 probíhá 6.9.2021 – 26.6.2022

Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Při výuce angličtiny se věnujeme zejména aktivnímu používání angličtiny – konverzaci, ve vyšších ročnících (u školních dětí) přidáváme i gramatiku.

O Angličtině pro děti MŠ:
Je obecně známým faktem, založeném na studiích zabývajících se dětmi předškolního věku, že tyto děti nemají schopnost rozlišovat jazyky. Jednoduše přijímají skutečnost, že jednu a tutéž věc učitel či dospělý označuje dvěma různými výrazy. Proto dokážou pro označení věci používat oba výrazy.

 • Při výuce cizího jazyka v tomto věku dbáme na dodržování zásad střídání aktivit: klidové nahrazujeme pohybovými – děti jsou tak schopné větší koncentrace.
  Naše angličtina je tedy spíše než výukou jednou velkou hrou, která procvičuje dětskou paměť, postřeh a připravuje děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech. Neustálé  opakování všeho, co se naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Gramatiku jako takovou do hodin pro tuto věkovou kategorii vůbec nezařazujeme, děti nejsou zatím schopné chápat ani stavbu rodného jazyka.
 • Děti mají v tomto věku úžasnou schopnost napodobování zvuků,  a to je cesta k  zvládnutí cizího jazyka.
 • Lektor na děti mluví celou hodinu anglicky – ale je i hercem, mimem – protože jen díky neverbálním projevům může dětem sdělit, co říká.
 • V hodinách také hrajeme anglické hry, učíme se anglické písničky (klasické anglické písničky ze zlatého fondu AJ mluvících zemí). Seznamujeme se s rituály a svátky anglicky mluvících zemí – slavíme Halloween, Thanksgiving apod.
 • Výhodou pro předškolní děti také je, že lektor není rodilým mluvčím. Chápe tak velmi dobře dotazy dětí, jejich omyly, slepé uličky, může je – byť anglicky – usměrnit a vysvětlit, zopakovat, přiblížit českému prostředí.
 • Dobrá výslovnost našeho lektora je zaručena nejen částí života prožitou v Kanadě, ale i řadou jazykových kurzů metodiky výuky angličtiny nejmenších.
 • Používané učebnice a materiály: Cookie and friends (Oxford), Maple Leafs Learning, klasické anglické knihy říkanek a písniček (Humpty Dumpty apod.)
Divadelní kalendář 2022
Rozvrh 2022/2023

Rozvrh pro školní rok 2022/2023 se připravuje.


(Aktualizováno 23.7.2022)