Jazykové kroužky (děti, DM)

Jazykové kroužky děti

ANGLIČTINA I

KDY: úterý 16:30-17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti MŠ, začátečníci

 • Nebojme se angličtiny!
 • Naše angličtina je vedena formou pro děti přirozenou – naslouchání angličtině v mluvené formě, spojení jazyka s činností, hry, která procvičují dětskou paměť, postřeh a připravují děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech.
 • Pro mladší skupiny využíváme tzv. malý sál v prvním patře, kde mají děti prostor pro hru a fyzické prožití jazyka.
 • Neustálé  opakování všeho, co se naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Základní okruhy témat: pozdrav, rozloučení, barvy, počítání, rodina, zvířata, oblečení, jídlo, počasí
 • První větičky, písničky v angličtině.

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  II 

KDY: II A středa 16:30 – 17:15, II B čtvrtek 16:30-17:15

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti MŠ 4-5leté mírně pokročilé, které již mají za sebou alespoň rok výuky angličtiny, příp. předškoláci ve věku 5-6let i začátečníci

 • Stavíme na základech (viz náplň kroužku Angličtina I) a rozvíjíme slovní zásobu, přidáváme nové témata.
 • Pro mladší skupiny využíváme tzv. malý sál v prvním patře, kde mají děti prostor pro hru a fyzické prožití jazyka.
 • Opakování získaných znalostí, získávání jistoty v mluveném projevu.

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  III

KDY: pondělí 16:30 – 17:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti MŠ 5-6leté, pokročilí předškoláci

 • Rozvoj mluveného projevu, používání a porozumění složitějších vazeb v řeči. Otázky, jednoduchá samostatná konverzace.
 • Přidáváme nová témata, např. roční období.
 • Základním principem stále zůstává přirozená forma učení (viz náplň kroužku Angličtina I).

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  IV

KDY: IV A středa 15:30 – 16:15 IV B čtvrtek 15:30 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti z 1.tř. ZŠ – začátečníci i děti, které již s angličtinou mají určité zkušenosti

 • opakování základů
 • nově se seznamujeme s anglickou abecedou a anglickou fonetikou
 • přidáváme nová témata jako např. škola, příroda, cestování
 • první gramatické obraty – zájmena, základní otázky a věty, jednoduchá modální slovesa
 • primárně stále zůstáváme na úrovni mluveného (ne písemného) slova

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA V 

KDY: V A úterý 15:15 – 16:00 V B čtvrtek 14:15 – 15:00

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 2.tř. ZŠ 

 • prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo
 • přidáváme nová témata jako např. činnosti, koníčky (zájmy)
 • rozšiřujeme znalosti gramatiky – přítomný průběhový čas, modální slovesa, sloveso být, osobní zájmena, tvorba otázek

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VI

KDY: pondělí 15:30 – 16:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 3.tř.ZŠ

 • prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo
 • rozšiřujeme znalosti gramatiky – tvorba otázek a rozvitých vět, přítomný prostý čas
 • detailnější slovní zásoba k již probraným okruhům, základní příslovce četnosti, přidávání nových témat (nemoci, hodiny)

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VII  

KDY:   VII A středa 14:15 – 15:00 VII B pátek 15:15 – 16:00

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 4.tř. ZŠ 

 • zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny
 • prohlubujeme znalosti gramatiky: osvojení a zdokonalení používání přítomného času, základní budoucí čas, minulý čas slovesa být, nová modální slovesa, stupňování přídavných jmen

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VIII 

KDY: pátek 14:15 – 15:00
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 5.tř. ZŠ

 • zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny
 • z gramatických jevů nově minulý čas včetně pravidelných a nepravidelných sloves

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  TEEN

KDY: I středa 17:30 – 18:15 II pondělí 17:30 – 18:15
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti 2.stupeň ZŠ I (6-7.tř ZŠ), II (7-8.tř ZŠ)

 • důraz na aktivní používání jazyka
 • konverzace v malé skupince, témata atraktivní věkové skupině účastníků
 • používání složitějších gramatických jevů

LEKTOR: Klára Van Luyk


PŘÍPRAVA NA JAZYKOVOU ZKOUŠKU A1 MOVERS, PRE A1 STARTERS a další stupně u BRITISH COUNCIL

KDY: 1 x týdně 60min ve specifické hodině zaměřené na témata jazykové zkoušky, DVOULETÝ CYKLUS VÝUKU PŘÍPRAVY, ČASOVĚ DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY

KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti ZŠ

 • malá skupinka do 4 dětí
 • vhodné i jako podpůrná příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia; úspěšné složení jazykové zkoušky může být pozitivně hodnoceno (body navíc) při přijímacích zkouškách
 • vykonání zkoušky na British Council je dobrovolné – není nutné dítě na zkoušku přihlašovat, kroužek lze pojmout jako intenzivní výuku angličtiny pro jazykově nadané děti

LEKTOR: Klára Van Luyk


NĚMECKÝ JAZYK

KDY: středa 15:15 – 16:00
KDE: CVČ Leonardo, Kutnohorská 10/55

PRO: děti od 3.tř.ZŠ, ZAČÁTEČNÍCI

 • malá třída naprostých začátečníků v tomto jazyce
 • výuka dle osvědčených materiálů
 • důraz na pochopení systému jazyka

LEKTOR: Doris Foffová


Výuka pro škol.rok 2022/2023 probíhá 12.9.2022 – 23.6.2023

Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Při výuce angličtiny se věnujeme zejména aktivnímu používání angličtiny – konverzaci, ve vyšších ročnících (u školních dětí) přidáváme i gramatiku.

O Angličtině pro děti MŠ:
Je obecně známým faktem, založeném na studiích zabývajících se dětmi předškolního věku, že tyto děti nemají schopnost rozlišovat jazyky. Jednoduše přijímají skutečnost, že jednu a tutéž věc učitel či dospělý označuje dvěma různými výrazy. Proto dokážou pro označení věci používat oba výrazy.

 • Při výuce cizího jazyka v tomto věku dbáme na dodržování zásad střídání aktivit: klidové nahrazujeme pohybovými – děti jsou tak schopné větší koncentrace.
  Naše angličtina je tedy spíše než výukou jednou velkou hrou, která procvičuje dětskou paměť, postřeh a připravuje děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech. Neustálé  opakování všeho, co se naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Gramatiku jako takovou do hodin pro tuto věkovou kategorii vůbec nezařazujeme, děti nejsou zatím schopné chápat ani stavbu rodného jazyka.
 • Děti mají v tomto věku úžasnou schopnost napodobování zvuků,  a to je cesta k  zvládnutí cizího jazyka.
 • Lektor na děti mluví celou hodinu anglicky – ale je i hercem, mimem – protože jen díky neverbálním projevům může dětem sdělit, co říká.
 • V hodinách také hrajeme anglické hry, učíme se anglické písničky (klasické anglické písničky ze zlatého fondu AJ mluvících zemí). Seznamujeme se s rituály a svátky anglicky mluvících zemí – slavíme Halloween, Thanksgiving apod.
 • Výhodou pro předškolní děti také je, že lektor není rodilým mluvčím. Chápe tak velmi dobře dotazy dětí, jejich omyly, slepé uličky, může je – byť anglicky – usměrnit a vysvětlit, zopakovat, přiblížit českému prostředí.
 • Dobrá výslovnost našeho lektora je zaručena nejen částí života prožitou v Kanadě, ale i řadou jazykových kurzů metodiky výuky angličtiny nejmenších.
 • Používané učebnice a materiály: Cookie and friends (Oxford), Maple Leafs Learning, klasické anglické knihy říkanek a písniček (Humpty Dumpty apod.)
Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge