Jazykové kroužky

zápis do kroužků on-line na https://leonardos.iddm.cz


ANGLIČTINA  I  (skupiny A, B, C, D)

KDY:

PRO: děti MŠ, začátečníci ve věku 3-6 let 

 • Nebojme se angličtiny!
 • Naše angličtina je vedena formou pro děti přirozenou – naslouchání angličtině v mluvené formě, spojení jazyka s činností, hry, která procvičují dětskou paměť, postřeh a připravují děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech.
 • Neustálé  opakování všeho, co se naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Základní okruhy témat: pozdrav, rozloučení, barvy, počítání, rodina, zvířata, oblečení, jídlo, počasí
 • První větičky, písničky v angličtině.

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  II

KDY:

PRO: děti MŠ 4-5leté mírně pokročilé, které již mají za sebou alespoň rok výuky angličtiny, příp. předškoláci ve věku 5-6let i začátečníci

 • Stavíme na základech (viz náplň kroužku Angličtina I) a rozvíjíme slovní zásobu, přidáváme nové témata.
 • Opakování získaných znalostí, získávání jistoty v mluveném projevu.

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  III

KDY:  

PRO: děti MŠ 5-6leté, pokročilí předškoláci

 • Rozvoj mluveného projevu, používání a porozumění složitějších vazeb v řeči. Otázky, jednoduchá samostatná konverzace.
 • Přidáváme nová témata, např. roční období.
 • Základním principem stále zůstává přirozená forma učení (viz náplň kroužku Angličtina I).

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  IV

KDY:

PRO: děti z 1.tř. ZŠ – začátečníci i děti, které již s angličtinou mají určité zkušenosti

 • opakování základů
 • nově se seznamujeme s anglickou abecedou a anglickou fonetikou
 • přidáváme nová témata jako např. škola, příroda, cestování
 • první gramatické obraty – zájmena, základní otázky a věty, jednoduchá modální slovesa
 • primárně stále zůstáváme na úrovni mluveného (ne písemného) slova

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA V

KDY: 

PRO: děti 2.tř. ZŠ 

 • prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo
 • přidáváme nová témata jako např. činnosti, koníčky (zájmy)
 • rozšiřujeme znalosti gramatiky – přítomný průběhový čas, modální slovesa, sloveso být, osobní zájmena, tvorba otázek

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VI

KDY: 

PRO: děti 3.tř.ZŠ

 • prohlubujeme a zdokonalujeme mluvené slovo
 • rozšiřujeme znalosti gramatiky – tvorba otázek a rozvitých vět, přítomný prostý čas
 • detailnější slovní zásoba k již probraným okruhům, základní příslovce četnosti, přidávání nových témat (nemoci, hodiny)

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VII

KDY:  

PRO: děti 4.tř. ZŠ

 • zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny
 • prohlubujeme znalosti gramatiky: osvojení a zdokonalení používání přítomného času, základní budoucí čas, minulý čas slovesa být, nová modální slovesa, stupňování přídavných jmen

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA VIII 

KDY: 

PRO: děti 5.tř. ZŠ

 • zdokonalujeme se v samostatné konverzaci a v porozumění angličtiny
 • z gramatických jevů nově minulý čas včetně pravidelných a nepravidelných sloves

LEKTOR: Klára Van Luyk


ANGLIČTINA  TEEN

KDY:

PRO: děti 2.stupeň ZŠ

 • důraz na aktivní používání jazyka
 • konverzace v malé skupince, témata atraktivní věkové skupině účastníků
 • používání složitějších gramatických jevů

LEKTOR: Klára Van Luyk


PŘÍPRAVA NA JAZYKOVOU ZKOUŠKU A0

KDY: k základní hodině pro daný ročník 1xtýdně 60min navíc ve specifické hodině zaměřené na témata jazykové zkoušky

PRO: děti ZŠ, cca od 2.tř.

 • malá skupinka do 5 dětí
 • vykonání zkoušky na British Council je dobrovolné – není nutné dítě na zkoušku přihlašovat, kroužek lze pojmout jako intenzivní výuku angličtiny pro jazykově nadané děti

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA:

 • v ceně nejsou nutné učebnice a pracovní sešity ani poplatek za vykonání zkoušky

PŘÍPRAVA NA JAZYKOVOU ZKOUŠKU A1

KDY: 

k základní hodině pro daný ročník 1xtýdně 60min navíc ve specifické hodině zaměřené na témata jazykové zkoušky

PRO: děti ZŠ, cca od 4.-5.tř.

 • malá skupinka do 5 dětí
 • vykonání zkoušky na British Council je dobrovolné – není nutné dítě na zkoušku přihlašovat, kroužek lze pojmout jako intenzivní výuku angličtiny pro jazykově nadané děti

LEKTOR: Klára Van Luyk

CENA:

 • v ceně nejsou nutné učebnice a pracovní sešity ani poplatek za vykonání zkoušky

Výuka pro škol.rok 2020/2021 probíhá 7.9.2020 – 20.6.2021. Zápis on-line na https://leonardos.iddm.cz. Kurzovné se platí pololetně. Počet dětí v kroužku obvykle 5-8.

Bližší informace na info@leonardos.cz.

Při výuce angličtiny se věnujeme zejména aktivnímu používání angličtiny – konverzaci, ve vyšších ročnících (u školních dětí) přidáváme i gramatiku.
Pro intenzivní výuku starších dětí či jako pro přípravu na studium jazyků na víceletých gymnáziích jsou určeny specifické kroužky: Příprava na jazykovou zkoušku A1/A2. Úspěšné složení jazykové zkoušky může býti krom toho pozitivně ohodnoceno (body navíc) při přijímacích zkouškách na střední školy a víceletá gymnázia.

O Angličtině pro děti MŠ:
Je obecně známým faktem, založeném na studiích zabývajících se dětmi předškolního věku, že tyto děti nemají schopnost rozlišovat jazyky. Jednoduše přijímají skutečnost, že jednu a tutéž věc učitel či dospělý označuje dvěma různými výrazy. Proto dokážou pro označení věci používat oba výrazy.

 • Při výuce cizího jazyka v tomto věku dbáme na dodržování zásad střídání aktivit: klidové nahrazujeme pohybovými – děti jsou tak schopné větší koncentrace.
  Naše angličtina je tedy spíše než výukou jednou velkou hrou, která procvičuje dětskou paměť, postřeh a připravuje děti pro navazující výuku angličtiny ve starším (školním) věku na dobrých základech. Neustálé  opakování všeho, co se naučily, dává dětem také pocit bezpečí a zvyšuje jejich sebevědomí – i proto se držíme rituálů na začátku a konci hodiny.
 • Gramatiku jako takovou do hodin pro tuto věkovou kategorii vůbec nezařazujeme, děti nejsou zatím schopné chápat ani stavbu rodného jazyka.
 • Děti mají v tomto věku úžasnou schopnost napodobování zvuků,  a to je cesta k  zvládnutí cizího jazyka.
 • Lektor na děti mluví celou hodinu anglicky – ale je i hercem, mimem – protože jen díky neverbálním projevům může dětem sdělit, co říká.
 • V hodinách také hrajeme anglické hry, učíme se anglické písničky (klasické anglické písničky ze zlatého fondu AJ mluvících zemí). Seznamujeme se s rituály a svátky anglicky mluvících zemí – slavíme Halloween, Thanksgiving apod.
 • Výhodou pro předškolní děti také je, že lektor není rodilým mluvčím. Chápe tak velmi dobře dotazy dětí, jejich omyly, slepé uličky, může je – byť anglicky – usměrnit a vysvětlit, zopakovat, přiblížit českému prostředí.
 • Dobrá výslovnost našeho lektora je zaručena nejen částí života prožitou v Kanadě, ale i řadou jazykových kurzů metodiky výuky angličtiny nejmenších.
 • Používané učebnice a materiály: Cookie and friends (Oxford), Maple Leafs Learning, klasické anglické knihy říkanek a písniček (Humpty Dumpty apod.)
Rozvrh CVČ Leonardo od 25. května 2020
Program KC Leonardo na 2. pololetí 2019 / 2020