Přihlášky

PŘIHLÁŠKA: KROUŽKY  A KURZY LEONARDO

 • ROZVRH kroužků a kurzů 2. pol.2017/2018
 • PŘIHLÁŠKA do kroužků a kurzů na 2. pol. 2017/2018

————————————————————————–

OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY PRO AKCE

————————————————————————-

PŘIHLÁŠKA: JEDNODENNÍ AKCE (1-DENNÍ)

 • momentálně nenabízíme

PŘIHLÁŠKA: VÍCEDENNÍ AKCE 

 • momentálně nenabízíme

PŘIHLÁŠKA: NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 • aktuálně přihlášky pro kategorie MŠ a ZŠ zvlášť

PŘIHLÁŠKA TÁBORY MŠ

PŘIHLÁŠKA_dětiMŠ_LPT_Leonardo_2018

PŘIHLÁŠKA TÁBORY ZŠ

PŘIHLÁŠKA_dětiZŠ_LPT_Leonardo_2018


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KROUŽKŮ A KURZŮ LEONARDO

Účelem těchto podmínek je stanovit pravidla, která umožní, aby kroužky a kurzy probíhaly ke spokojenosti všech účastníků, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost dětí i dospělých a aby LEONARDO, jenž je dobrovolnou a neziskovou organizací, bylo i do budoucna schopné zajišťovat kroužky a kurzy pro zájemce. Vždy je možné pokusit se o dohodu odlišnou od těchto pravidel; pokud to jen trochu půjde, samozřejmě Vám rádi vyjdeme vstříc.

 1. Výuka v kroužcích/kurzech se nekoná ve dnech školních prázdnin a ve státních svátcích, příp. v dalších předem určených dnech. Přesná data konání/nekonání kroužků jsou uvedena v přihlášce.
 2. Kroužek/kurz bude otevřen pouze tehdy, pokud se na něj zapíše minimálně 5 osob, které řádně uhradí kurzovné. Jiný minimální počet účastníků nutný pro otevření kroužku/kurzu je po dohodě možný jen za určitých podmínek.
 3. Úhrada kurzovného ve splátkách je možná jen po předchozí dohodě a jen ve výjimečných a odůvodněných případech. Pro tuto dohodu je třeba s hospodářem písemně (postačí e-mail) domluvit splátkový kalendář.
 4. Pokud na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte LEONARDO zajišťuje vyzvednutí dítěte ze školní družiny/MŠ a odvedení do kroužku nebo kurzu, zákonný zástupce je povinen předat družině/MŠ příslušnou plnou moc. Zároveň se u mladších dětí zavazuje, že dítě k převodu cizím člověkem náležitě připraví a vybaví (jednoduché oblečení, batůžek s přezůvkami a svačinou atd.).
 5. Vyzvedávání se uskuteční, pokud nabídku využijí (zaškrtnou v přihlášce) minimálně 3 osoby v kurzu. Zároveň si Leonardo vyhrazuje právo neposkytnout vyzvedávání, pokud již bude naplněna kapacita této služby. Při opakovaném či hrubém porušení kázně při vyzvedávání a cesty na kroužky si Leonardo vyhrazuje právo přestat tuto službu poskytovat bez jakékoli finanční kompenzace.
 6. Děti do 15 let věku může po skončení kroužku nebo kurzu vyzvednout pouze osoba uvedená v písemné přihlášce nebo jinak písemně určená; samostatný odchod dítěte mladšího 15 let je možný jen s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce (označení souhlasu se samostatným odchodem „ANO“ na přední straně řádně vyplněné a podepsané přihlášky).
 7. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že výuka dítěte může probíhat i mimo prostory Leonarda.
 8. Pokud se bez předchozí dohody s lektorem osoba účastnící se kroužku nebo kurzu dostaví déle než 10 minut po počátku hodiny, nemusí jí být účast na dané hodině umožněna; odpovídající část kurzovného se nevrací.
 9. Osoba účastnící se kroužku nebo kurzu musí být vždy ve zdravotním stavu, v němž je způsobilá účasti a v němž neohrozí zdravotní stav ostatních; u dětí za splnění této povinnosti odpovídá zákonný zástupce dítěte, který je rovněž povinen předat lektorovi léky, pokud je dítě potřebuje (např. léky na alergii).
 10. Rodiče jsou povinni (písemně na info@leonardos.cz) informovat Leonardo při zápisu dítěte do kroužku o zdravotním stavu dítěte a to a) fyzickém (chronická onemocnění, alergie, intolerance), b) psychickém (snížená schopnost soustředění, potřeba asistenta, zvýšená aktivita apod.). Leonardo podporuje inkluzi všech dětí do kolektivu, ale základem jsou přesné a pravdivé informace. Při nesdělení výše uvedeného může Leonardo bez dalšího udání důvodu dítě vyloučit z kroužku bez možnosti náhrady školného.
 11. Neúčast dětí na hodině, stejně jako odvolání nahlášeného vyzvedávání z družiny/z MŠ se omlouvá a sděluje prostřednictvím SMS na služební telefon 735 042 421, příp. přímo lektorovi. Prosíme rodiče o omlouvání dětí nejlépe minimálně den předem, napomůžete tím plynulé a správně připravené výuce. Při opakovaném neomluvení dítěte (3x), které se vyzvedává v MŠ/ZŠ, již nebudete tato služba dále poskytována.
 12. Pokud se hodina neskuteční z důvodu nemoci (či jiné překážky na straně) lektora, kurzovné se nevrací. Hodina bude nahrazena v termínu, který si sjedná lektor s účastníky.
 13. Leonardo si vyhrazuje právo v případě potřeby zajistit kroužku/kurzu adekvátního náhradního lektora.
 14. Zmeškané lekce (z důvodu na straně účastníka) se nenahrazují. V případě individuální lekce nebo lekce na permanentku se za omluvenou považuje lekce odvolaná nejpozději den předem do 19:00 prostřednictvím e-mailu na info@leonardos.cz nebo SMS lektorovi.
 15. Permanentky na výuku/docházku platí vždy jen pro jedno dané pololetí či pro dané období určené na permanentce.
 16. V případě volné kapacity je možno nastoupit do kroužku i v průběhu pololetí, vždy k první hodině měsíce. Kurzovné v tomto případě zohledňuje počet lekcí od 1. kalendářního dne měsíce nástupu do konce pololetí.
 17. Veškeré úrazy při kroužcích nebo kurzech musí být ihned hlášeny lektorovi odpovědnému za danou hodinu.
 18. Za věci odložené před vstupem do prostor Leonarda a v šatně nenese Leonardo odpovědnost.
 19. Vrácení kurzovného v případě ukončení účasti na kroužku nebo kurzu je možné jen ve výjimečných, individuálně zdůvodněných případech, a musí být odsouhlaseno statutárním orgánem spolku.
 20. Fotografie prací a práce dětí na kroužcích lze použít pro prezentaci aktivit Leonarda na jeho internetových prezentacích a tištěných prezentacích.
 21. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely statistických výstupů a pro informování o činnosti CVČ.

LEONARDO si vyhrazuje právo tyto podmínky v závažných případech změnit, přičemž změna je účinná jejím uveřejněním na webových stránkách www.leonardos.cz.

Poslední aktualizace: 21. 1. 2018