Všeobecné podmínky kroužků a kurzů

 

Všeobecné podmínky kroužků a kurzů LEONARDO

Účelem těchto podmínek je stanovit pravidla, která umožní, aby kroužky a kurzy probíhaly ke spokojenosti všech účastníků, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost dětí i dospělých a aby LEONARDO, jenž je dobrovolnou a neziskovou organizací, bylo i do budoucna schopné zajišťovat kroužky a kurzy pro zájemce. Vždy je možné pokusit se o dohodu odlišnou od těchto pravidel; pokud to jen trochu půjde, samozřejmě Vám rádi vyjdeme vstříc.

 1. Výuka v kroužcích/kurzech se nekoná ve dnech školních prázdnin a ve státních svátcích, příp. v dalších dnech předem oznámených na webu LEONARDO. V prvním pololetí školního roku začíná provoz kroužků VŽDY DNEM OZNÁMENÝM NA WEBU/FB A V ON-LINE SYSTÉMU, další provoz vždy reflektuje školní rok dle státních svátků a školních prázdnin stanovených MŠMT.
 2. Kurzovné odráží počet hodin v pololetí, případně uvedených na permanentce. Kurzovné se platí PŘEDEM, tedy nejpozději před první lekcí, převodem na bankovní účet 2400645333/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte variabilní symbol, který vám byl automaticky zaslán po předběžném přihlášení. Hromadné platby za více kroužků / kurzů nejsou možné. Platba za 1.pololetí je splatná 5 dnů od obdržení závazné přihlášky. Platba na 2.pololetí je splatná v průběhu měsíce ledna.
 3. PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽEK/KURZ JE PLATNÉ PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK, DO 15.1. 2020 JE MOŽNÉ ZRUŠIT DOCHÁZKU PRO 2.POLOLETÍ.
 4. S výjimkou individuálních lekcí kroužek/kurz bude otevřen pouze tehdy, pokud se na něj zapíše minimálně 5 osob, které řádně uhradí kurzovné.
 5. V případě volné kapacity je možno nastoupit do kroužku i v průběhu pololetí, vždy k první hodině měsíce. Kurzovné v tomto případě zohledňuje počet lekcí od 1. kalendářního dne měsíce nástupu do konce pololetí.
 6. Pokud se bez předchozí dohody s lektorem osoba účastnící se kroužku nebo kurzu dostaví déle než 10 minut po počátku hodiny, nemusí jí být účast na dané hodině umožněna; odpovídající část kurzovného se nevrací.
 7. Neúčast na hodině, stejně jako odvolání nahlášeného vyzvedávání z družiny/z MŠ se omlouvá a sděluje VÝHRADNĚ prostřednictvím SMS na služební telefon 735 042 421 . Prosíme o omlouvání nejlépe minimálně den předem, napomůžete tím plynulé a správně připravené výuce.
 8. Pokud se hodina neuskuteční z důvodu nemoci či jiné překážky na straně lektora, kurzovné se nevrací. Hodina bude nahrazena v termínu, který si sjedná lektor s účastníky.
 9. LEONARDO si vyhrazuje právo v případě potřeby zajistit kroužku/kurzu adekvátního náhradního lektora.
 10. Lekce zmeškané z důvodu na straně účastníka se nenahrazují ani se nevrací poměrná část kurzovného, pokud nejde o individuální lekce / lekce na permanentku včas omluvené.
 11. Veškeré úrazy při kroužcích nebo kurzech musí být ihned hlášeny lektorovi odpovědnému za danou hodinu.
 12. Za věci odložené před vstupem do prostor LEONARDA a v šatně nenese LEONARDO odpovědnost. Účastníci kurzu / kroužku jsou povinni mít odpovídající oděv a obuv. Za cenné věci přinesené do prostor odpovídá LEONARDO jen tehdy, pokud byly převzaty lektorem.
 13. Děti do 15 let věku může po skončení kroužku nebo kurzu vyzvednout pouze osoba uvedená v písemné přihlášce nebo jinak písemně určená; samostatný odchod dítěte mladšího 15 let je možný jen s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce (v přihlášce : odchod samostatně či odchod v doprovodu).
 14. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že výuka dítěte může probíhat i mimo prostory LEONARDA.
 15. Zákonný zástupce dítěte je povinen LEONARDO pravdivě informovat o zdravotním stavu dítěte a o specifických poruchách učení, které dítě má. Pokud dojde ke změnám v průběhu pololetí, je povinen neprodleně změny sdělit LEONARDU. Předané informace jsou důvěrné a slouží pouze k tomu, aby byl lektor schopen pomoci dítěti v případě zdravotních problémů nebo přizpůsobit program kroužku nebo kurzu jeho potřebám.
 16. Osoba účastnící se kroužku nebo kurzu musí být vždy ve zdravotním stavu, v němž je způsobilá účasti a v němž neohrozí zdravotní stav ostatních; u dětí za splnění této povinnosti odpovídá zákonný zástupce dítěte, který je rovněž povinen předat lektorovi léky, pokud je dítě potřebuje (např. léky na alergii).
 17. Pokud na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte LEONARDO zajišťuje vyzvednutí dítěte ze školní družiny/MŠ a odvedení do kroužku nebo kurzu, zákonný zástupce je povinen předat družině/MŠ příslušnou plnou moc. Zároveň se zavazuje, že dítě k převodu třetí osobou náležitě připraví a vybaví (jednoduché oblečení, batůžek s přezůvkami a svačinou atd.) a že dítě je samo schopné obout a obléct se a vzít si věci, které potřebuje s sebou.
 18. Vyzvedávání se uskuteční, pokud nabídku využijí minimálně 3 osoby ve stejném termínu. Zároveň si LEONARDO vyhrazuje právo neposkytnout vyzvedávání, pokud již bude naplněna kapacita této služby.
 19. Zákonný zástupce bere na vědomí, že při opakovaném či hrubém porušení kázně při vyzvedávání a cestě na kroužky a zpět a při opakovaném opominutí povinnosti odvolat vyzvedávání z družiny / MŠ si LEONARDO vyhrazuje právo přestat mu tuto službu poskytovat bez jakékoli finanční kompenzace, případně ji neposkytnout v dalším období.
 20. Permanentky na výuku/docházku platí vždy jen pro jedno dané pololetí či pro dané období určené na permanentce. V případě individuální lekce nebo lekce na permanentku se za včas omluvenou považuje pouze lekce odvolaná nejpozději den předem do 19:00 prostřednictvím SMS na služební telefon 735 042 421.
 21. Fotografie a videa zachycující činnosti při kroužcích nebo kurzech a jejich výsledky lze použít pro prezentaci aktivit LEONARDA na jeho internetových prezentacích a tištěných prezentacích.
 22. Účastníci kroužků a kurzů / jejich zákonní zástupci souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu potřebném pro pořádání kroužku a kurzu, pro účely statistických výstupů a pro informování o činnosti LEONARDA.

 

LEONARDO si vyhrazuje právo tyto podmínky v závažných případech změnit, přičemž změna je účinná jejím uveřejněním na webových stránkách www.leonardos.cz.

 

V Praze dne 12.8.2019

 

 

 

 

 

 

 


Rozvrh CVČ Leonardo od 25. května 2020
Program KC Leonardo na 2. pololetí 2019 / 2020