Přihlášky

PŘIHLÁŠKA: KROUŽKY  A KURZY LEONARDO

  • ROZVRH kroužků a kurzů 1. pol.2017/2018
  • PŘIHLÁŠKA do kroužků a kurzů na 1. pol. 2017/2018

————————————————————————–

OBECNĚ PLATNÉ PODMÍNKY PRO AKCE

————————————————————————-

PŘIHLÁŠKA: JEDNODENNÍ AKCE (1-DENNÍ)

  • momentálně nenabízíme

PŘIHLÁŠKA: VÍCEDENNÍ AKCE 

PŘIHLÁŠKA: NA PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

  • momentálně nenabízíme

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY KROUŽKŮ A KURZŮ LEONARDO

Účelem těchto podmínek je stanovit pravidla, která umožní, aby kroužky a kurzy probíhaly ke spokojenosti všech účastníků, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost dětí i dospělých a aby LEONARDO, jenž je dobrovolnou a neziskovou organizací, bylo i do budoucna schopné zajišťovat kroužky a kurzy pro zájemce. Vždy je možné pokusit se o dohodu odlišnou od těchto pravidel; pokud to jen trochu půjde, samozřejmě Vám rádi vyjdeme vstříc.

 Výuka v kroužcích/kurzech se nekoná ve dnech školních prázdnin a ve státních svátcích, příp. v dalších předem určených dnech. Přesná data konání/nekonání kroužků jsou uvedena v přihlášce.

 Kroužek/kurz bude otevřen pouze tehdy, pokud se na něj zapíše minimálně 5 osob, které řádně uhradí kurzovné. Jiný minimální počet účastníků nutný pro otevření kroužku/kurzu je po dohodě možný jen za určitých podmínek.

 Úhrada kurzovného ve splátkách je možná jen po předchozí dohodě a jen ve výjimečných a odůvodněných případech. Pro tuto dohodu je třeba s hospodářem písemně (postačí e-mail) domluvit splátkový kalendář.

 Pokud na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte LEONARDO zajišťuje vyzvednutí dítěte ze školní družiny/MŠ a odvedení do kroužku nebo kurzu, zákonný zástupce je povinen předat družině/MŠ příslušnou plnou moc. Zároveň se u mladších dětí zavazuje, že dítě k převodu cizím člověkem náležitě připraví a vybaví (jednoduché oblečení, batůžek s přezůvkami a svačinou atd.).

 Vyzvedávání se uskuteční, pokud nabídku využijí (zaškrtnou v přihlášce) minimálně 3 osoby v kurzu. Zároveň si Leonardo vyhrazuje právo neposkytnout vyzvedávání, pokud již bude naplněna kapacita této služby. Při opakovaném či hrubém porušení kázně při vyzvedávání a cesty na kroužky si Leonardo vyhrazuje právo přestat tuto službu poskytovat bez jakékoli finanční kompenzace.

 Děti do 15 let věku může po skončení kroužku nebo kurzu vyzvednout pouze osoba uvedená v písemné přihlášce nebo jinak písemně určená; samostatný odchod dítěte mladšího 15 let je možný jen s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce (označení souhlasu se samostatným odchodem „ANO“ na přední straně řádně vyplněné a podepsané přihlášky).

 Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že výuka dítěte může probíhat i mimo prostory Leonarda.

 Pokud se bez předchozí dohody s lektorem osoba účastnící se kroužku nebo kurzu dostaví déle než 10 minut po počátku hodiny, nemusí jí být účast na dané hodině umožněna; odpovídající část kurzovného se nevrací.

 Osoba účastnící se kroužku nebo kurzu musí být vždy ve zdravotním stavu, v němž je způsobilá účasti a v němž neohrozí zdravotní stav ostatních; u dětí za splnění této povinnosti odpovídá zákonný zástupce dítěte, který je rovněž povinen předat lektorovi léky, pokud je dítě potřebuje (např. léky na alergii).

 Neúčast dětí na hodině, stejně jako odvolání nahlášeného vyzvedávání z družiny/z MŠ se omlouvá a sděluje prostřednictvím SMS na služební telefon 735 042 421, příp. přímo lektorovi. Prosíme rodiče o omlouvání dětí nejlépe minimálně den předem, napomůžete tím plynulé a správně připravené výuce. Při opakovaném neomluvení dítěte (3x), které se vyzvedává v MŠ/ZŠ, již nebudete tato služba dále poskytována.

 Pokud se hodina neskuteční z důvodu nemoci (či jiné překážky na straně) lektora, kurzovné se nevrací. Hodina bude nahrazena v termínu, který si sjedná lektor s účastníky.

 Leonardo si vyhrazuje právo v případě potřeby zajistit kroužku/kurzu adekvátního náhradního lektora.

 Zmeškané lekce (z důvodu na straně účastníka) se nenahrazují. V případě individuální lekce nebo lekce na permanentku se za omluvenou považuje lekce odvolaná nejpozději den předem do 19:00 prostřednictvím e-mailu na info@leonardos.cz nebo SMS lektorovi.

 Permanentky na výuku/docházku platí vždy jen pro jedno dané pololetí či pro dané období určené na permanentce.

 V případě volné kapacity je možno nastoupit do kroužku i v průběhu pololetí, vždy k první hodině měsíce. Kurzovné v tomto případě zohledňuje počet lekcí od 1. kalendářního dne měsíce nástupu do konce pololetí.

 Veškeré úrazy při kroužcích nebo kurzech musí být ihned hlášeny lektorovi odpovědnému za danou hodinu.

 Za věci odložené před vstupem do prostor Leonarda a v šatně nenese Leonardo odpovědnost; při počtu osob přicházejících do našich prostor není v našich silách zajistit odpovídající hlídání těchto věcí bez výrazného navýšení kurzovného.

 Vrácení kurzovného v případě ukončení účasti na kroužku nebo kurzu je možné jen ve výjimečných, individuálně zdůvodněných případech, a musí být odsouhlaseno statutárním orgánem spolku.

 Fotografie prací a práce dětí na kroužcích lze použít pro prezentaci aktivit Leonarda na jeho internetových prezentacích a tištěných prezentacích.

 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely statistických výstupů a pro informování o činnosti CVČ.

LEONARDO si vyhrazuje právo tyto podmínky v závažných případech změnit, přičemž změna je účinná jejím uveřejněním na webových stránkách www.leonardos.cz.

Poslední aktualizace: 1. 9. 2017