Příměstské tábory 2021

KOMPLETNÍ VŠEOBECNÉ A STORNO PODMÍNKY PRO PRÁZDNINY ČERVENEC-SRPEN 2021

Souhlasím s účastí dítěte na uvedené akci.

Zájemce se stává účastníkem akce odevzdáním přihlášky a provedením úhrady ve stanoveném termínu.

Leonardo si vyhrazuje možnost odmítnout přihlášku zájemce ze závažných důvodů (naplněnost kapacity, věk mimo stanovené rozmezí, předcházející problémy s chováním na jiné akci/kroužku, nesoučinnost zákonného zástupce apod). Po naplnění kapacity tábora v daném termínu má pořadatel právo zařadit dítě jako náhradníka. Tito jsou vedeni v pořadí podle data přihlášení. Informace o zařazení mezi náhradníky je rodiči sdělena e-mailem (tento e-mail je generován robotem).

V případě potřeby akceptuji nezbytné organizační změny (místo srazu, čas odjezdu apod.). Pokud není stanoveno jinak, program tábora probíhá po-pá 8-16:30. Účastník tábora musí mít platný doklad na jízdu MHD a být vybaven potřebným vybavením (vhodná obuv apod.) na základě pokynů zaslaných emailem cca 1 týden před zahájením tábora.

Souhlasím s tím, že pořízené fotografie, videa mohou být zveřejněny a použity pro propagaci činnosti Leonarda na webu a sociálních sítích. S údaji poskytnutými v přihlášce je nakládáno podle zákona o ochraně osobních dat. Beru na vědomí, že organizace neručí za odložené věci. Cenné věci je nutné ukládat u vedoucích.

Prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé se akce účastnit. Veškeré důležité informace o dítěti – alergie, intolerance, specifické stravovací návyky (vegetarián apod.), potřeba specifické péče apod. – jsem uvedl(a) v kolonce „Upozornění na zdravotní stav“. Před nástupem na tábor musí zákonný zástupce dítěte odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s datem počátečního dne tábora a kopii kartičky ZP (tzv. Bezinfekčnost.) Tento dokument je v přihlašovací sekci on-line ke stažení.

Příměstské tábory nejsou legislativou orgánu ochrany veřejného zdraví upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. Tyto akce se musí řídit aktuálně platným usnesením vlády a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví v dotčených oblastech činnosti. 

Neustále sledujeme a aktualizujeme podmínky programu příměstských táborů a aplikujeme všechna opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství (nošení roušek, častější hygiena rukou, dezinfekce, menší skupinky dětí).

Beru na vědomí, že pokud se dítě dostaví na tábor a je zjevné, že jeho zdravotní stav účast na táboru neumožňuje (akutní infekční onemocnění, vši apod.), Leonardo si vyhrazuje právo dítě odmítnout a předat ho zpět rodičům. V případě vážných kázeňských či zdrav.problémů zabezpečím na vlastní náklady předčasný odchod dítěte v nejkratším možném termínu, uhrazený poplatek se v těchto případech nevrací.

Rodič se zavazuje zaplati cenu tábora dle níže uvedených instrukcí. V případě nezaplacení v řádném termínu je přihláška neplatná a místo na táboře již není rezervované.

Pokud bude na tábor přispívat zaměstnavatel, je nutné se s pořadatelem neprodleně po odeslání elektoronické přihlášky spojit e-mailem a zadat údaje o zaměstnavateli (IČO, DIČ, název, sídlo, text faktury). V případě vystavení faktury je splatnost tábora totožná se splatností faktury.

CENA:

  • v ceně jsou zahrnuty náklady na nájemné, energie, program, vstupné, doprava mimo průkazku MHD, táboroví vedoucí a oběd.
  • V ceně není zahrnuto a rodič zajišťuje: svačiny, jízdenky MHD pro pohyb v rámci Prahy, lahev s pitím (přičemž pití je průběžně doplňováno během dne)

Beru na vědomí stanovené platební podmínky a stornopoplatky:

– Poplatek za účast na táboře je nutno uhradit do 10 dnů od podání elektronické přihlášky. Při nezaplacení ve stanoveném termínu přihlášení zaniká.

– Při odhlášení více než 2 měsíce před začátkem tábora je účtován stornopoplatek 25%.

– Při odhlášení více než měsíc před začátkem tábora je účtován stornopoplatek 50%.

– Při odhlášení méně než 31 dnů před začátkem tábora je účtován stornopoplatek 100%.

– V případě zajištění náhradníka se vždy účtuje (pouze) stornopoplatek 200,- Kč.

Pokud dítě odejde z tábora -nezúčastní se poměrné části dnů z důvodů nemoci, pořadatel vrací rodiči částku za jednotlivé dny poníženou o již vynaložené náklady (objednaná strava, objednané jízdné, rezervace, program, materiál, mzdy).

Odejde-li dítě z tábora bez udání vážného důvodu, nevzniká rodiči nárok na náhradu ceny.

– Leonardo si vyhrazuje možnost zrušit tábor ze závažných důvodů (např. technické problémy v prostorách, kde se má tábor konat). V takovém případě se přihlášeným vrací celý uhrazený poplatek.

V případě, že tábor nebude možné uskutečnit z důvodu vládních opatření, budete mít na výběr ze dvou možností. Buď vám celou uhrazenou částku vrátíme zpět na váš účet, nebo vám za došlou platbu vystavíme voucher, který budete moci využít na jakýkoliv tábor Leonardo v tomto kalendářním roce.

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 14.12.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge