Podmínky provozu kroužků a kurzů po 11.5.2020

Dobrý den,
od pondělí 11. 5. 2020 zahajujeme opět svoji činnost ve vnitřních prostorách s osobní účastí zapsaných.

 • Prozatím otevíráme zájmové kroužky a kurzy v omezeném rozsahu – pouze některé kroužky/kurzy, kde jsme již nyní schopni zajistit splnění daných hygienických podmínek.
 • Do neděle 10. 5. 2020 obdrží rodiče, zákonní zástupci, kterých se to týká, základní pokyny a informaci, že se jimi navštěvovaný (či jejich dětmi) kurz otevírá.
 • Sledujte prosím proto v příštích dnech svou emailovou schránku.

V týdnu od 11. 5. není plánováno obnovení kroužků pro děti školkového věku. Jejich další možný provoz bude záviset na vývoji situace, případnému dalšímu uvolnění nařízení, zkušenostech s provozem ostatních kroužků.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA KROUŽKU/KURZU vychází z materiálu MŠMT o ochraně zdraví a provozu SVČ v období do konce školního roku 2019/2020.
Upřesňující informace k činnosti Leonarda psány oranžově.

Účastník svou účastí na kroužku/kurzu bere na vědomí a souhlasí s následujícími podmínkami:

 1. Všichni nastupující do kurzů a kroužků jsou povinni podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými skupinami definovanými MZ a MŠMT – ke stažení zde: Čestné prohlášení
  • Podepsané prohlášení (za nezletilé podepisuje zákonný zástupce) je nutno odevzdat před první účastí na kroužku/kurzu (nejpozději při příchodu na lekci), jinak nebude osobní účast na kroužku/kurzu umožněna. Tištěné čestné prohlášení prohlášení budou mít případně lektoři k dispozici.
  • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud účastník patří do rizikové skupiny (nebo některý z bodů rizikové skupiny naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti), a rozhodli se o účasti účastníka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 2. Vstup do budovy je umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům či dalším doprovázejícím osobám.
  • Všechny účastníky kroužku si lektor vyzvedne před budovou (ještě před průjezdem).
  • Stejně tak po skončení kroužku budou děti předány rodičům před budovou, pokud nemají povolen samostatný odchod.
  • V této souvislosti prosíme o vhodné načasování příchodu – tak, aby nedocházelo ke zbytečnému prodloužení času v kolektivu, ale nejpozději 5 min před začátkem, kdy bude lektor odcházet s účastníky do prostor.
  • Nadále platí ABSOLUTNÍ ZÁKAZ VJÍŽDĚNÍ AUTOMOBILY DO DVORA.
 3. Všichni účastníci (i lektoři) nosí ve společných prostorách roušky (či jiné prostředky ochranny dýchacích cest). Každý účastník bude mít s sebou sáček na uložení roušky. V případě zapomenutí roušky popř. její ztráty máme k dispozici na vyžádání náhradní látkové i papírové, dětské i pro dospělé.
 4. V průběhu vzdělávání v rámci jedné místnosti nemusí účastníci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky i v místnosti. Při sejmutí si každý účastník ukládá roušku do sáčku.
 5. Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě účastníka, je důvodem k jeho nevpuštění do CVČ (popřípadě k vyřazení účastníka).
 6. Aktivity, u kterých je to možné, se budou konat co nejvíce ve venkovních prostorách. Připravujeme prostory ve venkovních prostorách vymezené pouze pro naši organizaci (zejm. pro malování, dramatické kroužky), dle situace možnost pobytu v parku apod.
 7. Z důvodu zajištění co nejideálnějších podmínek pro konání kroužku (dostatečná velikost pro zachování min. 2metrových rozestupů) tak nemusí nutně kroužek/kurz probíhat přímo v prostorách, v kterých probíhal v době před karanténou. Čas kroužku/kurzu může být mírně posunut vzhledem k potřebám dezinfekce před samostným zahájením aktivit. Ve specifických případech může být po vzájemné dohodě změněn i den konání kroužku/kurzu.
 8. Neprodleně po přezutí, popřípadně po příchodu do místnosti, musí každý použít dezinfekci na ruce. (Dezinfekční prostředky jsou zajištěny.) Doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou.
 9. Z důvodu minimalizace pohybu ve společných prostorách přicházejte prosíme již v oblečení vhodném pro kroužek/kurz, pro cvičení si noste vlastní cvičící podložku. Z hygienických důvodů je třeba být vybaven vlastním pitím uzavíratelným v lahvi (lahev prosíme podepsat).
 10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest a další doložené příznaky), nesmí do budovy vstoupit.
 11. V platnosti zůstávají Všeobecné podmínky kroužků/kurzů Leonarda, tzn. omluvenky formou SMS na služební telefon 735042421 (v případě, že bylo potvrzeno znovuobnovení provozu daného kroužku), také ustanovení o účasti zcela zdravých osob na kurzech.
 12. Zájmové kroužky a kurzy budou probíhat do neděle 21. června 2020, v případě zájmu nejpozději do neděle 28. června 2020.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, těšíme se na vás.

lektoři Leonarda

Rozvrh 2022 / 2023
Rozvrh na 1.pololetí 2022 / 2023

(Aktualizováno 9.11.2022)
Partnerství s Cambridge
Leonardo se stalo partnerem Cambridge English Assesment
Partnerství s Cambridge