Všeobecné podmínky skupinových kroužků a kurzů

Všeobecné podmínky kroužků a kurzů LEONARDO
Účelem těchto podmínek je stanovit pravidla, která umožní, aby kroužky a kurzy probíhaly ke spokojenosti všech účastníků, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost dětí i dospělých a aby LEONARDO, jenž je dobrovolnou a neziskovou organizací, bylo i do budoucna schopné zajišťovat kroužky a kurzy pro zájemce. Vždy je možné ze závažných důvodů pokusit se o dohodu odlišnou od těchto pravidel.
Článek 1 Doba výuky
 1. Přesné datum zahájení a ukončení školního roku v LEONARDU je oznámeno na webu/FB a v ON-LINE SYSTÉMU (dostupný na https://leonardos.iddm.cz/), provoz v průběhu školního roku reflektuje školní rok dle státních svátků a školních prázdnin stanovených MŠMT.
 2. Výuka v kroužcích/kurzech se nekoná ve dnech školních prázdnin a ve státních svátcích, příp. v dalších dnech předem oznámených v ON-LINE SYSTÉMU u daného kroužku/kurzu.
Článek 2 Přihlášení a kurzovné
 1. Přihlášení k pravidelné docházce do kroužku/kurzu LEONARDA probíhá prostřednictvím ON-LINE SYSTÉMU (dostupný na https://leonardos.iddm.cz/).
 2. Přihlášení přes ON-LINE SYSTÉM začíná dnem uveřejněným na webu nebo Facebooku LEONARDA. LEONARDO si vyhrazuje ve specifických případech právo přednostního zápisu pro účastníky kroužku/kurzu, kteří již dříve navštěvovali stejný či podobný kroužek/kurz.
 3. LEONARDO si vyhrazuje právo posoudit vhodnost daného kroužku/kurzu pro konkrétního účastníka.
 4. PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽEK/KURZ JE PLATNÉ PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK. V případě, že účastník požaduje ukončení docházky po skončení 1. pololetí (nebo dříve), informuje o tomto nejpozději do 15. 1. příslušného roku písemně e-mailem na info@leonardos.cz.
 5. Zákonný zástupce dítěte je povinen LEONARDO při vyplňování přihlášky pravdivě informovat o zdravotním stavu dítěte a o specifických poruchách učení, které dítě má. Pokud dojde ke změnám v průběhu pololetí, je povinen neprodleně změny sdělit LEONARDU (nejlépe prostřednictvím emailu na info@leonardos.cz). Předané informace jsou důvěrné a slouží pouze k tomu, aby byl lektor schopen pomoci dítěti v případě zdravotních problémů nebo přizpůsobit program kroužku jeho potřebám. Pokud nebude LEONARDO pravdivě informováno, vyhrazuje si právo možnosti ukončit účast daného dítěte na kroužku; odpovídající část kurzovného se nevrací.
 6. Kurzovné odráží počet hodin v pololetí. Kurzovné se platí PŘEDEM, tedy nejpozději před první lekcí, převodem na bankovní účet 2400645333/2010. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést variabilní symbol, který je automaticky zasílán při potvrzení přihlášky. Hromadné platby za více kroužků/kurzů nejsou možné. Platba za 1. pololetí je splatná do 5 dnů od obdržení závazné přihlášky. Platba na 2. pololetí je splatná v průběhu měsíce ledna. Zaplacené kurzovné se nevrací.
 7. Kurz bude otevřen pouze tehdy, pokud se na něj zapíše minimálně 5 osob, které řádně uhradí kurzovné.
 8. V případě volné kapacity je možno nastoupit do kroužku i v průběhu pololetí. Kurzovné v tomto případě zohledňuje počet lekcí od 1. kalendářního dne měsíce nástupu do konce pololetí.
 
 
Článek 3 Pravidla účasti na lekci
 1. Neúčast na hodině se OMLOUVÁ a sděluje VÝHRADNĚ prostřednictvím SMS na služební telefon 735 042 421. Jiný způsob omluvy nebude uznáván. Prosíme o omlouvání nejlépe minimálně den předem, napomůžete tím plynulé a správně připravené výuce.
 2. Pokud se bez předchozí dohody s lektorem osoba účastnící se kroužku nebo kurzu dostaví déle než 10 minut po počátku hodiny, nemusí jí být účast na dané hodině umožněna; odpovídající část kurzovného se nevrací.
 3. Lekce zmeškané z důvodu na straně účastníka se nenahrazují ani se nevrací poměrná část kurzovného.
 4. Pokud se hodina neuskuteční z důvodu nemoci či jiné překážky na straně lektora, kurzovné se nevrací. Hodina bude nahrazena v termínu, který sjedná zápisový úředník či lektor s účastníky.
 5. LEONARDO si vyhrazuje právo v případě potřeby zajistit kroužku/kurzu adekvátního náhradního lektora.
 6. Veškeré úrazy při kroužcích nebo kurzech musí být ihned hlášeny lektorovi odpovědnému za danou hodinu. Úrazy, zranění apod. jsou lektorem bezprostředně zapisovány do Knihy úrazů.
 7. Zákonný zástupce dítěte souhlasí s tím, že výuka dítěte může probíhat i mimo prostory LEONARDA.
 8. Za věci odložené před vstupem do prostor LEONARDA a v šatně nenese LEONARDO odpovědnost. Za cenné věci přinesené do prostor odpovídá LEONARDO jen tehdy, pokud byly převzaty lektorem. Účastníci kurzu/kroužku jsou povinni mít odpovídající oděv a obuv dle pokynů lektora.
 9. Účastník kroužku/kurzu musí být vždy ve zdravotním stavu, v němž je způsobilý účasti a v němž neohrozí zdravotní stav ostatních; u dětí za splnění této povinnosti odpovídá zákonný zástupce dítěte, který je rovněž povinen předat lektorovi léky, pokud je dítě potřebuje (např. léky na alergii). Jestliže je účastník ve zdravotním stavu, v němž by mohl ohrozit zdravotní stav ostatních účastníků či lektora, nemůže se daného kroužku/kurzu zúčastnit a musí prostory LEONARDA neprodleně opustit. Účastník (zákonný zástupce) bere na vědomí, ze LEONARDO může provést měření tělesné teploty účastníka bezkontaktním teploměrem.
 10. Děti do 15 let věku může po skončení kroužku vyzvednout pouze osoba uvedená v písemné přihlášce (zákonný zástupce) nebo jinak písemně určená (emailem na info@leonardos.cz, příp. v jednorázových případech pomocí SMS na služební telefon). Samostatný odchod dítěte mladšího 15 let je možný jen s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce (uvedeným v přihlášce: odchod samostatně či odchod v doprovodu).
 11. Účastník se zavazuje respektovat opatření pro ochranu zdraví stanovená orgány veřejné moci.
Článek 4 Postup v případě mimořádných situací
 1. Pokud nebude možné kroužky nebo kurzy realizovat z důvodu vyšší moci (mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli), LEONARDO bude jednat o případném vrácení části kurzovného, a k tomuto využije vyplněný formulář organizace podaný ke stanovenému datu.
 2. Pokud dojde k přerušení provozu v důsledku rozhodnutí orgánu veřejné moci, bude bez zbytečného odkladu, pokud je to možné, zahájena distanční výuka (on-line); distanční výuka je považována za plnou náhradu.
 3. Na základě souhlasu účastníka (zákonného zástupce) lze po obnovení provozu nahradit ušlé lekce např. prodloužením lekcí, zvláštními workshopy a dílnami, uskutečněním více lekcí v týdnu.
Článek 5 Vyzvedávání dětí ze školní družiny ZŠ/z MŠ v místě
 1. Pokud na základě dohody se zákonným zástupcem dítěte LEONARDO zajišťuje vyzvednutí dítěte ze školní družiny/z MŠ a odvedení do kroužku, zákonný zástupce je povinen předat družině/MŠ příslušnou plnou moc. Zároveň se zákonný zástupce zavazuje, že dítě k převodu třetí osobou náležitě připraví a vybaví (u dětí z MŠ jednoduché oblečení, batůžek s přezůvkami a svačinou atd.) a že dítě je samo schopné obout a obléct se a vzít si věci, které potřebuje s sebou.
 2. Vyzvedávání se uskuteční, pokud nabídku využijí minimálně 4 osoby ve stejném termínu. Zároveň si LEONARDO vyhrazuje právo neposkytnout vyzvedávání, pokud již bude naplněna kapacita této služby. Nabídka služby vyzvedávání se týká pouze vybraných kroužků (dle organizačních možností LEONARDA a věku a schopností účastníků), možnost vyzvedávání je uvedena v ON-LINE SYSTÉMU u daného kroužku. Vyzvedávání je realizováno pouze u vybraných školských zařízení v nejbližším okolí.
 3. Odvolání nahlášeného vyzvedávání z družiny/z MŠ se sděluje VÝHRADNĚ prostřednictvím SMS na služební telefon 735 042 421. Prosíme o omlouvání předem nejpozději do 12:00 daného dne.
 4. Zákonný zástupce bere na vědomí, že při opakovaném či hrubém porušení kázně při vyzvedávání a cestě na kroužky a zpět a při opakovaném opominutí povinnosti odvolat vyzvedávání z družiny/z MŠ si LEONARDO vyhrazuje právo přestat mu tuto službu poskytovat bez jakékoli finanční kompenzace, případně ji neposkytnout v dalším období.
Článek 6 Použití fotografií a videí, ochrana osobních údajů
 1. Fotografie a videa zachycující činnost při akcích organizovaných LEONARDEM, případně výsledky této činnosti lze použít pro prezentaci aktivit LEONARDA na jeho internetových a tištěných prezentacích.
 2. Účastníci kroužků a kurzů (jejich zákonní zástupci) souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu potřebném pro pořádání kroužku/kurzu (viz www.leonardos.cz), pro účely statistických výstupů a pro informování o činnosti LEONARDA.
LEONARDO si vyhrazuje právo tyto podmínky v závažných případech změnit, přičemž změna je účinná jejím uveřejněním na webových stránkách www.leonardos.cz.
Datum poslední aktualizace: 8.8.2023
 
 

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.